Concurs pentru șefia Centrului de Sănătate Vădeni

Comments: 0 Post Date: decembrie 12, 2020

Consiliul Raional Soroca anunţă concurs de ocupare a funcţiei vacante de șef al IMSP Centrul de Sănătate Vădeni. Dosarele de participare la concurs, întocmite conform prevederelor Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/ întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016) se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511), telefon 0-230-2-20-26, e-mail luiza.caraush@gmail.com . Bibliografia concursului: – Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133/2016 – Legea ocrotirii sănătății nr.411 din 28.03.1995 – Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală nr.837/2016 – Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154/.2003 – Regulamentul de organizare și funcționare al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Vădeni (Deciziei CR Soroca nr.20/04 din 26.10.2017). Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține: – formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 la Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016) – copia buletinului de identitate – copiile diplomelor de studii superioare și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare; – copia carnetului de muncă – certificatului medical sau declarația pe propria răspundere – cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere – certificatul de medic de familie – proiectul de management al instituției (8-10 pagini, tehnoredactate la calculator, cu mărimea de font – 12, interval interliniar – 1,0. Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării primei probe a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs. Vor fi examinate doar dosarele complete. Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română; c) la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 ani; d) are capacitate deplină de exerciţiu; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru muncă, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată; f) are studiile superioare absolvite necesare prevăzute pentru funcția respectivă și a activat în domeniul respectiv cel puțin 3 ani; g) nu are antecedente penale nestinse, nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie. Data-limită de depunere a documentelor este 11 ianuarie 2021.

Facebook Comments

Share this post