Primăria municipiului Soroca angajează prin concurs un director de bibliotecă

Comments: 0 Post Date: mai 28, 2020

Primăria municipiului Soroca a făcut publice cerințele pentru cei care vor să conducă biblioteca municipală „Mihail Sadoveanu”. Iată condiţiile de participare la concurs:

Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiții;

– deţine cetăţenia Republicii Moldova;

– studii superioare de specialitate în domeniul biblioteconomie și al științelor informării sau studii superioare de licență în alte domenii. Categoria de calificare constituie un avantaj;

– capacitatea de a aplica, transfera și combina cunoștințe și deprinderi de muncă;

– experiența de muncă în funcții de conducere de cel puțin doi ani

– posedă limba de stat şi cunoașterea cel puțin a unei limbi străine de circulație internațională, la nivel scris și vorbit.

– este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției;

– nu au antecedente penale, nu a fost concediat în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. l), m) și n) din Codul Muncii.

– posedarea cunoștințelor de operare la calculator ( Word, Excel, PowerPoint, Internet);

Actele ce urmează a fi prezentate:

– formularul de participare la concurs al cărui model este specificat în anexa nr.1 la prezentul Regulament;

– copia actului de identitate;

– copiile actelor de studii, ale actelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională sau specializare;

– copia carnetului de muncă;

– certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical.

– cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;

-acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform anexei nr.4;

– planul managerial de dezvoltare al BM „ M. Sadoveanu” pentru 3 ani;

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar, certificate “corespunde cu originalul” sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării probei scrise a concursului. În caz de neprezentarea a actelor neecesare, comisia ia decizia cu privire la neadmiterea la concurs.

Dosarele de participare la concurs întocmite conform Ordinului Ministerului Educației Culturii și Cercetării al RM nr. 748/2019 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la angajarea prin concurs a personalului din bibliotecile publice, precum și criteriile minime de selectare a personalului din biblioteci, se primesc la sediul Primăriei mun. Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.4, bir.419),telefon 067493318 și e-mail: msoroca@mtc.md .

Termenul-limită de depunere a dosarelor începînd cu 28.05.2020 pînă la 16.06.2020 inclusiv.

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994. Monitorul Oficial al RM nr. 1 din 18.08.1994.

Legea 436/2006 privind administraţia publică locală

Legea nr.100/2017cu privire la actele normative

Codul administrativ nr.116/2018

Legea 133 /2016 privind declararea averii și a intereselor personale

Legea privind accesul la informaţie nr. 982-XIV din 11.05.2000, Monitorul Oficial al RM nr. 88-90/664.

Codul Muncii al RM, 2003

Hotărîrea Guvernului RM nr. 270 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare”.

I. Acte legislative şi normative în domeniul de activitate a bibliotecilor:

– Codul Educaţiei nr. 152 din 17.08.2014, Monitorul Oficial nr. 319-324, art. 634 din 24.10.2014.

– Legea nr.160/2017 cu privire la biblioteci

– Ordinul nr. 02 din 13.01.2016 pentru aprobarea Regulamentul privind activitatea metodologică în cadrul sistemului naţional de biblioteci, aprobat de către Ministerul Culturii

– Ordinul nr.186 din 26.02.2019 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecii.

* * *

Această publicație este realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „PRO-DEM” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană (European Union in the Republic of Moldova) și Fundația Konrad Adenauer (Fundatia Konrad Adenauer Republica Moldova), prin intermediul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”. Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană și Fundatia Konrad Adenauer Republica Moldova” (KAS), va oferi în perioada anilor 2019-2021 granturi în valoare de circa 3 milioane de euro Organizațiilor Societății Civile, care își desfășoară activitatea în afara orașului Chișinău. Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova” este implementat în parteneriat cu Centrul Analitic Independent, Expert-Grup, Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT”, Asociația pentru Politica Externă APE și Asociația Obștească Centrul European Pro-Europa din Comrat. Scopul Proiectului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.

Facebook Comments

Share this post