Vrei să lucrezi la primărie? Acum ai posibilitatea…

Comments: 0 Post Date: octombrie 23, 2020

Primăria municipiului Soroca a anunțat un concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul proprietății funciare. Conform informațiilor publicate de autorități, scopul general al funcției este dezvoltarea procesului de reglementare a regimului proprietății funciare, asigurarea elaborării și realizării programului de formare a relațiilor funciare.

 

Citiți mai jos textul anunțului:

Sarcinile de bază ale funcției: dirijarea procesului de reglementare a regimului proprietății funciare, controlul asupra folosirii raționale a terenurilor, gestionarea problemelor funciare ale cetățenilor și Primăriei, asigură evidența contractelor de arendă, vânzării-cumpărării a sectoarelor de teren, verifică și stabilește delimitarea hotarelor de folosință a deținătorilor de teren și repartizarea în natură sectoarele de pământ în proprietate și folosință și le demarchează cu semne de hotar conform modelului stabilit, elaborarea actelor normative (proiecte de decizii și dispoziții) împuternicite.

 

Dosarele de participare la concurs se primesc la sediul Primăria mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare 5, (etajul 4, biroul 419), tel: 067493318 – Barbaroș Ina, specialist principal.

 

Bibliografia concursului:

Legea privind administrația publică lосаlă nr.436 din 28.12.2006

– Legea privind funcția publică și statutul funcționarului public nr.158 din 04.07.2008

– Legea cu рrivirе la actele normative nr.100 din 22.12.2017

– Codul Funciar nr.828 din 25.12.1991

– Codului Civil al Republicii Moldova nr.1107/2002

– Legea privind prețul normativ și modul de vinzare-cumpărare а pământului nr.1308 din 25.07.1997

– Legea privind rеglеmепtаrеа de stat а regimului proprietății funciare, cadastrul funсiаr de stat și monitoringul funciar nr.1247 din 22.12.1992

– Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543 din 25.02.1998

– Legea privind delimitarea рrорriеtăților publice nr.29 din 05.04.2018

– Legea privind administrarea și deetatizarea proprietații publice nr.12l din 04.05,2007;

– Legea cu рrivire la proprietatea publică а unitililor administrativ-teritoriale nr.523 din 16.07. l999

– Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr.354 din 28.10.2004

– Hotirârea Guvernului pentru арrоbаrеа Regulamentului cu privire la conținutul documentației cadastrului funciar general nr.24 din l1.01.1995

– Hotărârea Guvernului privind арrоbаrеа Rcgulamentului рrivind licitațiile cu strigare

cu rеduсеrе nr.l36 din 10.02.2009

– Ноtărârea Guvernului pentru арrоbаrеа Regulamentului cu рrivire la modul de

transmitere, sсhimbаrе а destinației și schimb de terenuri nr.1l70 din 25.10.2016.

 

Dosarul de participare la concurs va conţine:

– Formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.l al Regulamentului cu рrivire

lа осuраrеа funcției publice prin concurs (anexa пr.1 а Hotărârei Guvernului nr.201 din

11.03.2009)

– copia buletinului de identitate

– copiile diplomelor de studii, foii matricole și ale cetificatelor de absolvire а cursurilor de реrfеcționare profesionă

– certificatul medical sau declarația ре propria răspundere

– cazierul judiciar sau dесlаrаțiа pe propria răspundere

 

Condițiile de participare la concurs:

dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

– deține cetățenia Republicii Moldova;

– posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

– are capacitate deplină de exercițiu;

– nu a împlinit vârsta de 63 ani;

– un an experiență profesională în domeniu;

– abilități de utilizare a compiuterului;

– în ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcție publică conform art.64 alin.1 lit a) și b) al Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158/2008 sau nu i-a încetat contractual individual de muncă pentru motive disciplinare;

– nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

– nu este privat de dreptul de а ocupa anumite funcții sau de а exercita о anumită activitate, са pedeapsa de bază sau complementară, са urmare а ședinței judecătorești definitive prin саrе s-a dispus această interdicție;

– nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în соmunicare, abilități de comunicare și de lucru în echipă.

 

Data-limită de depunere a dosarelor este 09 noiembrie 2020.

?? ?? ??
Publicația este difuzată pe platforma euparticip.md de secretariatul Coaliției Locale a Societății Civile din municipiul Soroca – Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA în cadrul proiectului „PRO-DEM”.
Această publicație este realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „PRO-DEM” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană (European Union in the Republic of Moldova) și Fundația Konrad Adenauer (Fundatia Konrad Adenauer Republica Moldova), prin intermediul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”. Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană și Fundatia Konrad Adenauer Republica Moldova” (KAS), va oferi în perioada anilor 2019-2021 granturi în valoare de circa 3 milioane de euro Organizațiilor Societății Civile, care își desfășoară activitatea în afara orașului Chișinău. Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova” este implementat în parteneriat cu Centrul Analitic Independent, Expert-Grup, Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT”, Asociația pentru Politica Externă APE și Asociația Obștească Centrul European Pro-Europa din Comrat. Scopul Proiectului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.

 

Facebook Comments

Share this post